تبلیغات
یاران نور - اتحاد ملی وانسجام اسلامی از دیدگاه قرآن
 
یاران نور
 
 

http://www.sirat.ir/images/6/articles/quran3.jpg

بحث اتحاد وانسجام یکی از مباحث مهم واصولی جوامع مسلمان بشری است وبرای بیان اهمیت موضوع اشاره به این مطلب بس که قرآن درچند قرن گذشته وقتی هنوزجوامع بشری شکل گسترده وپیشرفته جامعه های امروزی رانداشت به آن اشاره نموده وفرموده : واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقوا

وبعد به یادآوری این مطلب پرداخته که درسایه سار ایمان واتحاد است که تمام عداوت ها وکینه ها تبدیل به روحیه برادری ومهر ورزی نسبت به همنوع  می گردد واز وحدت میان افراد جامعه به عنوان محکم ترین پیوندهای عاطفی نام  می برد .«فاذکروانعمة الله علیکم اذ کنتم اعداءً افأ لـَّفَ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا»١
پس درواقع رمز پیروزی وغلبه بر دشمنان اسلام علاوه بر عامل اتکا به نیروی لایزال الهی وامدادهای غیبی همان عامل انسجام وبه هم پیوستگی صفوف درمیدان نبرد ومبارزه بادشمنان است .
چرا که قائلیم «وحدت صفوف»تنها باشعار به دست نمی آید بلکه نیاز به «وحدت عقیده »و«وحدت هدف»دارد.
واین اتحاد وانسجام خود آثار ارزنده وارزشمندی به همراه دارد که به عنوان نمونه به  چند مورد اشاره می کنیم:
١.ایجاد رابطه  برادر گونه میان مسلمانان « انماالمؤمنون اخوه»٢
٢.اتحادمیان امم اسلامی خود هدیه ای الهی است «نعة الله علیکم»٣
٣.اتحاد عامل حذف نقشه های شوم منافقین است.
امید که همه کشورها بالاخص کشورهای اسلامی زیر چتر اتحاد وهمدلی وبا    بهره گیری ازرهنمودهای قرآن همواره سربلند وسرافرازباشند.
قبل از آنکه وارد اصل بحث وموضوع که عبارت است از بررسی وحدت ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن شویم ،بهتر است معانی اتحاد وانسجام را مورد بررسی قرار دهیم.
منظور از وحدت یعنی گرایش مردم وموافقت مردم نسبت به چیزی خاص و معین هر چند که خود مردم از حیث نژاد ومذهب ورسومات باهم متمایز باشند.
ومراد از انسجام عبارت است از نظم واستحکام وسهولت که اگر در میان مردم جهان به ویژه مسلمانان نباشد سبب از هم پاشیدگی وتفرقه میان آنهاو چه بسا سبب فرو پاشی نظامهای سیاسی آنها میشود.
همانگونه که در مقدمه هم اشاره شد از جمله مهمترین عوامل حیات وبقاء جوامع بشری واز جمله بدیهیات رشدوپیشرفت وامنیت دربرابر بیگانگان وحدت وانسجام ملت هااست وتجربه به خوبی ثابت کرده است که فقدان وحدت درمیان مردم، سبب فقر وعقب افتادگی وحقارت ملت هاست.علی رغم وجود عوامل متعدد تفاوت واختلافی که دریک جامعه وجود دارد قرآن مجید جامعه مطلوب وپسندیده راجامعه متحد ومنسجم میداند وبراساس این بینش است که مسلمانان موظفند که وحدت ویکپارچگی رادر جامعه کوچکتر عملی ساخته وسپس آنرا به همه جوامع اسلامی توسعه دهند.
اگر به دستورات شرع مقدس اسلام خوب توجه داشته باشیم می بینیم یکی از فرایندهای مهم درعبادات وفرایض‌‌‌١ جمعی اسلام ، مثل نماز جماعت ، نماز جمعه وحج دقیقاَ باهدف ایجاد وحدت ویگانگی میان مردم پایه گذاری شده است.
مابرای اثبات ادعای خویش به این آیه قرآن تمسک می جوئیم که   می فرماید :«جعل الله الکعبه البیت الحرام قیماً للناس والشهر الحرام والهَدی والقَلئِدذلک لتعلمواَنَّ الله یعلم مافی السماوات وما فی الارض....»١
همانا خداوند کعبه ـ بیت الله الحرام ـ را وسیله ای برای سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده همچنین ماههای حرام وقربانیهای آن وقربانیهای نشان دار، اینگونه احکام دقیق وحساب شده به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه درآسمانمها وزمین است میداند.
از این آیه مبارکه چند نکته برداشت می شود:
۱. کعبه محور اتحاد وعلامت وحدت است:«جعل الله الکعبه ... قیماً للناس»
۲.لازمه انسجام مردم،تجمع ووحدت وامنیت است.«البیت الحرام قیماًللناس»
۳. حجّی که سبب اتحاد وانسجام نشود قبول نیست. «الکعبه... قیماًللناس»
۴.مسجدو کعبه ومسلخ۲ بهانه ای است برای تجمع مردم که این تجمع سبب وحدت وانسجام میگرددواین اتحاد سبب قوام دین ودنیامی شود.«الکعبه ...الهَدی والقلئد»
دعوت به سوی وحدت واتّحاد
اتحاد وانسجام میان مردم بالاخص امم اسلامی به حدی حائز اهمیت است که قرآن مجید که کتاب انسان ساز وبرنامه کامل هدایت است از اشاره به آن کوتاهی نکرده ودر سور مختلف وآیه های متعدد به این مهم پرداخته است.
از جمله در آیه ۶٤سوره آل عمران به نقاط مشترک میان اسلام ودیگر آئین های اهل کتاب اشاره کرده میفرماید:
یعنی بگو!ای اهل کتاب، بیائید به سوی سخنی که میان ما وشمامشترک است وآن این است که جز خداوند یگانه رانپرستیم وچیزی راشریک او قرار ندهیم وبعضی از ما بعضی دیگر غیر از خداوند را به خدائی نپذیریم.
درواقع قرآن بااین طرز استدلال به مامی آموزداگر کسانی حاضر نیستند درهمه اهداف مقدس باما همکاری نمایند به عنوان مسلمان بکوشیم لااقل در اهداف مهم مشترک همکاری آنهارا جلب نمائیم وآن را پایه ای برای پیشبرداهداف مقدسمان قراردهیم.
درواقع آیه فوق یک ندای وحدت است در برابر همه مذاهب آسمانیبه مسیحیان می گوید:شمامدعی توحید هستیدوحتی می گوئید مسئله «تثلیت»(اعتقاد به خدایان سه گانه)منافاتی باتوحید ندارد ولذا قائل به وحدت درتثلیت هستید وهمچنین یهود درعین سخنان شرک آمیز که «عُزَیر»را فرزند خدا می داند مدعی توحید بوده وهستند،قرآن به همه آنها اعلام می کند که:
ماو شما دراصل «توحید»مشترکیم ،بیائید دست به دست هم داده این اصل مشترک رابدون هیچ پیرایه ای زنده کنیم واز تفسیرهای نابه جاکه نتیجه آن شرک ودوری ازتوحید خالص است، دوری نمائیم.وبه لحاظ اهمیتی که بحث اتحاد دارد باز در آیه ای دیگر همه مردم را دعوت به آن میکند و میفرماید:«  واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقوا»
درواقع دراین آیه بحث نهانی که همان «اتحادومبارزه با هرگونه تفرقه»است،عنوان شده ومی فرماید:همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید وازهم پراکنده نشوید.
دراینکه منظوراز«حبل الله»چیست؟مفسران احتمالات مختلفی ذکرکرده اند.بعضی می گویندمراد قرآن است وبعضی قائلند اسلام وبعضی هم گفته اندمنظور اهل بیت پیامبرند.
اما این احتمالات درواقع با یکدیگراختلاف ندارند ، زیرا منظور از ریسمان الهی هرگونه وسیله ای است برای ارتباط باذات پاک پروردگار،خواه این وسیله اسلام باشد یاقرآن یاپیامبرواهل بیت او.اصل ومهم این است که این رشته محکم مردم راازسطوح پائین وپست بالابرده وبه آسمان تکامل معنوی ومادی می رساند.

حلقه های اتصّال و اتحاد
الف)ایمان:
امروز که اسلام سایه خود را برسرمیلیونها مسلمان درسراسر جهان گسترده وازنژادها واقوام مختلف وگروههای متنوع پیروانی داردمهمترین حلقه اتصال که آنان را به هم متصل ومرتبط می سازد(توحیدوایمان)است.
اموال وثروت ها وکنگره ها وکنفرانسها به تنهائی نمی توانند کاری برای پیشبرد اتحاد انجام دهنداین شعله باید دردلهاافروخته شود ونصرت وپیروزی نیز تنها ازهمین راه اخوّت اسلامی میسّراست،کمااینکه خود قرآن دراینمورد می فرماید:
«فاذکروانعمة َاللهِ علیکم اذ کنتم اعداءًا َفَأَ لَـَّفَ بین قلوبِکمَ فأَصبحتم بنعمِةِ اخواناَ»١
یعنی:این نعمت بزرگ رابه یادآورید که شماباهم دشمن بودیدواودردلهایتان الفت ایجادکردودرپرتونعمتش برادر یکدیگرشدید.
یکی ازلطیف ترین تعابیری که در قرآن به آن اشاره شده تعبیر«اخوان»است که می توان درباره اتحادووحدت افراد یک جامعه از آن به عنوان محکم ترین پیوندهای عاطفی نام برد،زیرا روشن ترین ونزدیک ترین پیوندعاطفی درانسان که ازمساوات کامل برخورداراست،پیونددو برادراست.
درواقع قرآن دراین قسمت به نعمت بزرگ اتحاد وانسجام برادری اشاره کرده ومسلمانان را به تفکر دروضع اندوهناک گذشته ومقایسه آن«پراکندگی»بااین«وحدت»دعوت می کند ومی فرماید:
«فراموش نکنید که چگونه باهم دشمن بودیدولی درپرتو ایمان خداوندشمارابه هم نزدیک ساخت»
وبااین بیان اشاره به یک معجزه اجتماعی می کند،زیرا وقتی سایه عداوت ودشمنی عرب قبل ازاسلام رامطالعه می کنیم می بینیم که چگونه کینه های ریشه داردرطول سالهای متمادی در دلهای آنهارخنه کرده بودوچگونه یک موضوع ساده وجزئی کافی بود تاآتش جنگ وخونریزی میان آنهابرقرار گردد.
دراینصورت است که اهمیت این معجزه بزرگ اجتماعی دراسلام آشکارمی شود وثابت می گرددکه اززاههای عادی ومعمولی امکان نداشت ملت پراکنده وکینه توز ملتی واحدومتحدو برادرگردد.
 
ب)اصلاح ذات البین:
یکی ازعواملی که سبب اتحاداست «اصلاح ذات البین»وایجاد تفاهم وزدودن کدورتها ودشمنی ها وتبدیل آن به صمیمیت ودوستی است که خودیکی ازمهمترین برنامه های اسلامی است.
«ذات»به معنی بنیه واساس چیزی است و«بین»به معنی حالت ارتباطی وپیوندهای دوشخص یادوچیزاست.بنابراین «اصلاح ذات البین»به معنی اصلاح اساس ارتباطات وتقویت وتحکیم پیوندها وازمیان بردن عوامل واسباب تفرقه ونفاق است.
درتعلیمات اسلامی ودرروایات ائمه علیهم السلام به اهمیت این موضوع اشاره شده که به عنوان نمونه به این حدیث از امام صادق«علیه السلام»اشاره می کنیم .
قال الصادق«ع»:«صدقهٌ یحبها الله اصلاحُ بین الناسِ اذاتفاسدوا وتقارب بینهم اذاتباعدوا»١
یعنی:عطیّه وبخششی که که خداوند دوست دارداصلاح بین مردم است هنگامی که به فسادگرایندونزدیک ساختن آنهابه یکدیگر است هنگامی که از هم دور می شوند.علت اینهمه تأکید درزمینه ایجاداتحادووحدت میان مردم مسلمان باکمی دقت روشن می شود.
عظمت وتوانائی وسربلندی یک ملت جز درسایه تفاهم وتعاون ممکن نیست .اگرمشاجره ها واختلافات کوچک اصلاح نشود،ریشه عداوت ودشمنی به تدریج دردلها نفوذ می کند ویک ملت متحد را به جمعی پراکنده مبدّل می سازد.جمعی آسیب پذیروضعیف وناتوان دربرابر هرحادثه ودشمن.
نقش اتحاددربقاءملت ها
باهمه گفتگوهائی که درباره اثراعجازآمیزاتحاد درپیشرفت اهداف اجتماعی وسربلندی اجتماعات گفته شده است میتوان گفت هنوزاثرواقعی آن شناخته نشده است.
امروزه سدهای عظیمی درنقاط مختلف جهان بپا شده است که مبدء تولید بزرگترین نیروهای صنعتی است یامنبع وسیع پوشش برق وآب که اگر خوب فکرکنیم به این نتیجه می رسیم که این قدرت عظیم چیزی جزنتیجه به هم رسیدن قطرات ناچیزباران نیست واینچنین است که مانیزبه اهمیت اتحاد وکوشش های دسته جمعی انسانها واقف می شویم .
دراحادیث فراوانی که ازمعصومین به مارسیده به لزوم واهمیت این مهم باعناوین مختلف وگوناگونی اشاره شده است
ازجمله پیامبر«ص»می فرماید:«المؤمن کالنفس الواحده»١
یعنی: مؤمنان همچون یک روحند
ویامی فرمایند:«مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم کمثل الجسدالواحداذااشتکی بعضه تداعی سائره بالسهروالحمی»٢
یعنی:مثل افرادباایمان دردوستی واتحادمثل اعضای یک پیکر است که جون بعضی ازآنهارنجور شود وبه درد آیداعضای دیگر هم قراروآرامش ندارند.
بـنـی آدم  اعضای  یکد یگر ند    کـه درآفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به دردآوردروزگار   دگــرعضـوها رانـماند قــرار

ضرورت وحدت صفوف

 
یکی ازمهمترین عوامل پیروزی وغلبه بردشمنان اسلام،انسجام وهمبستگی صفوف درمیدان نبرد ومبارزه بادشمن است.نه تنها درمیدانهای نظامی که درنبردهای سیاسی واقتصادی نیز جز ازطریق وحدت کاری ساخته نیست.
درحقیقت قرآن دشمنان اسلام رابه سیلاب ویرانگری تشبیه می کند که تنهاباسدّفولادین«بنیانٌ مرصوص»می توان آنهارامهار کرد.البته باید توجه داشت که وحدت صفوف باگفتار وشعار به دست نمی آید بلکه نیازبه«وحدت هدف»و  «وحدت عقیده» داردواین چیزی نیست که بدون خلوص نیّت ومعرفت واقعی وتربیت صحیح اسلامی به دست آید.


اهمیت اتحاد درمیان صفوف مسلمانانhttp://www.aftab.ir/articles/religion/religion/images/e1b149fecbb6f0e6cef9b76a610be4cd.jpg

قرآن برای بیان اهمیت اتحاد درمیان صفوف مسلمانان به این مطلب واقعی وتاریخی اشاره میکند که گروهی از منافقان درزمان پیامبر«ص»برای تحقق بخشیدن به نقشه های شوم خوداقدام به ساختن مسجدی درمدینه نمودند که بعداًبه مسجد«ضرار»معروف شد.
خلاصه جریان این بود:گروهی ازمنافقان نزدپیامبرآمدندوعرض کردندبه مااجازه بده مسجدی درمیان قبیله بنی سالم(نزدیکی مسجدقبا) بسازیم تاافرادناتوان وازکارافتاده درآن جا نمازبخوانند واین زمانی بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)عازم جنگ بتوک بودند.پیامبربه آنهااجازه داد ولی آنها از پیامبر خواستند که خود ایشان شخصاً بیاید و درآن مسجد نماز بخواند .
پیامبربه آنهافرمود:من فعلاًعازم سفرم ولی به خواست خدا هنگامی که ازسفربازگشتم می آیم ودرآن مسجدنمازمی خوانم.
هنگام بازگشت پیامبرازجنگ بتوک ودرحالی که سپاه اوهنوز به دروازه شهرنرسیده بود باز نزد ایشان آمدندو گفتند: اکنون تقاضاداریم که به مسجدمابیائی ودرآنجا نمازبخوانی وازخداوندبخواهی به مابرکت دهد.
درهمین هنگام پیک وحی الهی نازل شدوآیات١١٠ ـ١٠۷ سوره مبارکه توبه رابرپیامبرخواندوپرده ازاسرارکارمنافقان برداشت ونقشه شوم آنان رابرملاکرد.وبه دنبال آن پیامبردستورداد مسجدضرارراآتش زنندو بقایای آن راویران کنندوجای آن رامحل ریختن زباله های شهرسازند.
اگربه چهره ظاهری قضیه بنگریم ازچنین دستوری دچاربهت وحیرت می شویم اماهنگامی که به کنه وواقع قضیه بنگریم وآن راریشه یابی نمائیم خواهیم دیدکه این دستورچقدر حساب شده است.توضیح اینکه:
درزمان جاهلیت مردی بودبه نام«ابوعامر»که آئین نصرانیت راپذیرفته بودوازعبادوزهّادبه شمارمی رفت ونفوذ وسیعی درمیان قبایل داشت.هنگامی که پیامبربه مدینه هجرت فرمودومسلمانان گرداگرد اورا گرفتند وکار اسلام بالاگرفت ومسلمانان برمشرکان پیروزشدند ابوعامرکه روزی ازبشارت دهنده گان ظهورپیامبر بودچون اطراف خودراخالی دید به مبارزه بااسلام پرداخت وازمدینه به سوی کفارمکه گریخت وآنها رابرای جنگ با پیامبردعوت کردونقشه جنگ احد رابرضدمسلمین طرح ریزی کردولی بعد ازجنگ باوجودهمه سختی هائی که برمسلمانان گذشت آوازه اسلام بلندترشد وهمه جا پیچید،اوفرارکردوبه نزد «هرقل»پادشاه روم رفت تاازاومدد بگیرد ونامه ای هم به سوی منافقان درمدینه نوشت وبه آنها نوید دادبا لشکری ازروم به کمکشان خواهدآمد.مخصوصاً به شدت تأکیدداشت که برای اومرکزی درمدینه بسازد که کانون فعالیتهای آینده اوباشد ولی ازآن جا که ساختن چنین مرکزی عملاً به نام دشمن اسلام ممکن نبودمنافقان بهتراین دیدند که درزیر نقاب مسجد وبه بهانه کمک به بیماران ومعذوران،این برنامه راعملی سازند ولذا پیامبر ازنقشه آنها توسط وحی اطلاع یافت وبه عده ای ازمسلمانان مأموریت دادکه مسجد را ویران کنند وازاین جا جواب سؤال روشن میشود که چراپیامبرباآن عظمت مقام دستور فرمودندمسجد یعنی خانه خداراآتش زنند ومسجد که حتی یک ریگ آن رانمی توان بیرون بردویران سازند؟
 
پاسخ سوال این است که:مسجدضرار،مسجدنبودبلکه بتخانه بود،مکان مقدس نبود،بلکه کانون تفرقه ونفاق بود،خانه خدا نه که خانه شیطان بود.
ازاین مبحث این موضوع روشن می گردد که اهمیت اتحاد وانسجام درمیان صفوف مسلمین در نظراسلام به قدری بالاست که حتی اگر مسجدی باعث ایجادتفرقه واختلاف درمیان مسلمانان گردد،آن مسجد تفرقه انداز،نامقدّس است.
زشتی تفرقه ونفاق
قرآن مجید به این حقیقت که اسلام آئین وحدت ویگانگی است وازهرگونه نفاق وپراکندگی بیزار است باتأکید تمام بازگو می کندوبه پیامبر می گویدبرنامه وکار تو هیچگونه شباهتی به افرادتفرقه انداز نداردوآنان که سعی دارند باتفرقه انداختن میان این امت براثرتعصب ها وروح تفوق طلبی وعشق به ریاست ،سرچشمه تفرقه ونفاق شوند وبا ایجادانواع بدعت ها میان بندگان خداوندبذرنفاق واختلاف بپاشند،خداوندمنتقم قهّارازآنان انتقام خواهدگرفت.١
توحید نه تنها یکی ازاصول اسلام است بلکه تمام برنامه های اسلام برمحور توحید دور می زند امامتأسفانه آئینی که سرتاپای آن راوحدت ویگانگی تشکیل می دهد امروز آنچنان دستخوش نفاق افکنان شده که چهره اصلی خود راازدست داده است.هرروز نغمه شومی ـ همچون صدای جغدی که درویرانه می خواند ـ از  گوشه ای بلند می شودوشخصی ماجراجویابیمارروانی پرچم مخالفت بابرنامه های اسلامی برمی دارد وجمعی از افراد ابله ونادان راگرد خودجمع می کند ومنشأاختلاف تازه ای می گردد که نقش بی اطلاعی وجهل جمعی از توده مردم دراین نفاق افکنی همانند نقش بیداری وآگاهی دشمنان اسلام است.
پیش بینی پیامبر درمورد تفرقه امت وآثارشوم تفرقه
اصرار وتأکید قرآن مجید درآیاتی که درمورداجتناب از تفرقه ونفاق است اشاره به این دارد که این حادثه در آینده دراجتماع آنها محقّق خواهد شد،زیراهرکجاکه قرآن ترساندن ازچیزی رااصراردارد اشاره به وقوع وپیدایش آن است.
پیامبراسلام هم قبلاًاین پیش بینی راکرده بود وبه مسلمانان خبرداده بود که:«قوم یهود بعدازموسی ۷١فرقه ومسیحیان ۷٢فرقه وامت من هم بعدازمن ۷٢ فرقه خواهد شد»١
وطبق آنچه قرآن اشاره کرده وپیامبرفرموده بودمسلمانان بعدازوفات ایشان ازراه مستقیم منحرف شدند وکاربه جائی رسیدکه بعضی از مسلمانان جان ومال یکدیگرراحلال می دانستند .
به این ترتیب اتحاد ووحدت که رمز موفقیت مسلمانان بود به نفاق واختلاف مبدّل گشت ودرنتیجه زندگی سعادتمندانه آنان به یک زندگی شقاوت بارمبدّل شدوعظمت دیرین خود راازدست داد.
پس بدون شک نتیجه فوری اختلاف ونفاق وعدم اتحاد ذلّت وخواری است و سرّ ذلت وخواری هر ملت دراختلاف ونفاق باید جستجوشود. جوامعی که اساس قدرت وارکان همبستگی آنان باتیشه های نفاق وتفرقه درهم کوبیده شود سرزمینشان برای همیشه جولانگاه وقلمرو بیگانگان خواهد بود.
خطربزرگ اختلاف وپراکندگی
مسأله اختلاف وپراکندگی درمیان جوامع به قدری خطرناک است که قرآن آنرا درردیف عذابهای آسمانی وصاعقه ها وزلزله ها قرار داده است .٢
وراستی که چنین است وچه بسا گاهی ویرانیهای ناشی از اختلافات وپراکندگی    به مراتب بیشتر از ویرانیهای ناشی از صاعقه ها وزلزله ها است.به کرّات دیده شده کشورهای آباددرسایه شوم نفاق وتفرقه وعدم اتحاد وانسجام به نابودی مطلق کشیده شده اند واین خود بزرگترین هشداری است برای مسلمانان.
پس وظیفه همه جوامع اسلامی است که بارهنمودهای الهی وبا تمسک به قرآن بااتحاد هر چه بیشتر ومنسجم ترراه رابر نفوذ ورخنه دشمنان اسلام سدّ نمایندودشمنان دیرینه اسلام رازیر گامهای استواراتحاد وهمدلی سرکوب ومنکوب نمایند. «ان شاءالله».

  دربندآخر ازاین مبحث می پردازیم به نتایج وآثارسازنده اتحاد وانسجام ونتایج وآثارمخرّب اختلاف وتفرقه.

الف:آثاروثمرات ارزنده اتحادوهمدلی
١ـ ایجادرابطه برادرگونه میان مؤمنان «انماالمؤمنون اخوة»١
چراکه:
اولاً:دوستی دوبرادرعمیق وریشه ای است .
ثانیاً:دوستی دوبرادردوطرفه است نه یکطرفه.
ثالثاً:دوستی دوبرادرفطری است نه به جاذبه های مادی ومعنوی
رابعاً:دوبرادردربرابربیگانه،یگانه اند.
خامساً:توجه به برادری باعث اغماض وچشم پوشی وگذشت است
٢ـ وحدت وبرادری اگر به خاطر خداباشد ارزشمند است اما بالعکس اگروحدت وبرادری درکفرباشدوبه خاطرستم به مردم فاقدارزش است.
قرآن می فرماید:«اَلاَخِلـّّاءُیومئذ بعضهم لبعض عدوٌّ الـّّاالمتقین»٢
٣ـ وحدت عامل اخوت است(اصل درحیات بشری وحدت واخوت است)«فاصبحتم بنعمته اخوانا»٣
٤ـ اتحاد باعث عدم تحقق خواسته منافقین می شودچراکه مهمترین خواسته منافقان ایجاد تفرقه وتشتت درطوایف منسجم است .
«ولاتکونواکالذین تفرّقواواختلفوا من بعد ماجاءهم البیّنات»٤
۵ـ وجود وحدت وحذف تفرقه نعمت ارزشمند الهی است(نعمة الله علیکم)۵
 
ب:آثارشوم ومخرّب نفاق
١١.تفرقه ونفاق ،پرتگاه وگودال آتش است«شفاحفرة من النار»                                            
٢ـ تفرقه ونفاق سبب خروج از آئین اسلام وورود در آئین اغیاراست.
٢«ولاتکونواکالذین تفرّقواواختلفوا....»
٣ـ اختلاف وتفرقه وفقدان وحدت سبب ناپایداری وسقوط پایه های اساسی جامعه می گردد.٣
٤ـ مهمترین نتیجه اختلاف ذلت وخواری دردنیا وعقوبت ومجازات درآخرت است.«الذین اختلفوا وتفرّقوا...لهم عذاب عظیم» ٤
۵۵ـ اختلاف وتفرقه انسان رااز درون پوک ساخته واز بیرون بی آبرو می کند  :«فَتَفشَلواوتذهب ریحکم»
نفاق شما را سست می کند وابهت وهیبت شمارامی برد.
۶ـ تفرقه واختلاف هم ردیف قتل وفساد آمده است .
«  ان فرعون علافی الارض وجعل اهلها شیعا ... یذبح ابنائهم ... انه کان من المفسدین» ۶
یعنی فرعون درزمین احساس برتری می کرد واهل زمین را به گروههای مختلفی تقسیم کرده بود ،گروهی را به ضعف وناتوانی می کشاند وگروهی را می کشت ...،همانااو از فسادکنندگان درزمین بود.
۷ـ اختلاف افکنی وتفرقه اندازی بارزترین اهرم تسلط مستکبران برمردم است و تازمانی که مردم اتحاد داشته باشند طاغوت ها هیچ قدرتی برای سلطه ندارند.آنچه که به طور مختصر به آن اشاره شد شمّه ای بود از آثار مفید وسازنده اتحاد وانسجام وآثار شوم وویرانگر نفاق واختلاف ،به قول معروف توخود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.

نتیجه گیری
پس دریک نتیجه گیری کلی باید گفت :تازمانی که اتحاد وانسجام میان افرادبرقرار باشد هیچ ابرقدرتی نمی تواند سلطه شوم خود را برسراقوام بشری بگستراند وهمه جوامع اسلامی موظفندبردوام وپایداری استحکام انسجام واتحاد بکوشندوبا اتحاد هر چه بیشتر ومستحکم تر راه نفوذ ورخنه دشمنان رابرخود سدّ نمایند .      امید که بتوانیم باالگوپذیری از آیات وحی الهی نمونه کاملی باشیم از جامعه ای متحد ،منسجم وهمدل وبه این طریق اجازه ندهیم احدی جز خدای واحد واولیای بر حق وشایسته او که حجت های الهی روی زمین اند برماسلطه ونفوذ داشته باشند. 

نویسنده مقاله : رضوان چهره ساز
نوع مطلب : مفاهیم قرآنی و مذهبی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 مهر 1397 08:43 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra 20mg buy levitra generic buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic
سه شنبه 10 مهر 1397 05:47 ق.ظ

Beneficial information. Thanks!
viagra cialis levitra cialis preise schweiz ou trouver cialis sur le net does cialis cause gout cialis 20 mg cut in half weblink price cialis viagra vs cialis cipla cialis online compare prices cialis uk costo in farmacia cialis
شنبه 31 شهریور 1397 05:21 ب.ظ

You actually reported it effectively!
canadian online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacy northwest pharmacies mail order pharmacy pharmacy canada reviews trust pharmacy canada reviews canadian drug store buy viagra now canadian pharmaceuticals companies
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:03 ب.ظ

Cheers, Great stuff!
canada medication canada pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales trusted pharmacy canada canada medication list canadian pharmacies no 1 canadian pharcharmy online pharmacy canada plus northwest pharmacy canada buy viagrow
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:18 ق.ظ

You expressed it wonderfully!
viagra pharmacy online viagra buy viagra purchase viagra uk buy brand viagra online without prescription buy now viagra cheap online pharmacy usa order online pharmacy how old to buy viagra where can i buy viagra without where can you buy viagra from buy viagra thailand
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

Kudos, Loads of content.

warnings for cialis cialis tablets australia free generic cialis india cialis 100mg cost we choice cialis uk buy cialis online legal generic cialis we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis coupon printable cialis farmacias guadalajara
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:27 ق.ظ

You expressed this adequately.
generic levitra purchase viagra uk canadian viagra online order viagra uk online pharmacy sildenafil buy viagra tesco how to buy generic viagra online viagra cheap online viagra uk best place to buy generic viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:17 ق.ظ

Great data. Cheers!
ou acheter du cialis pas cher cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts cialis kaufen bankberweisung cialis bula precios de cialis generico cialis purchasing how to buy cialis online usa get cheap cialis how to purchase cialis on line
شنبه 15 اردیبهشت 1397 03:50 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about choc.
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:30 ب.ظ

With thanks! Awesome stuff.
buy cialis cheap 10 mg acheter cialis kamagra buy cialis sample pack generic cialis in vietnam female cialis no prescription generic cialis 20mg tablets prezzo cialis a buon mercato usa cialis online look here cialis order on line prices for cialis 50mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:18 ق.ظ

With thanks. I appreciate this.
online viagra cheap order viagra uk cheapest viagra pills online viagra from usa pharmacy pharmacy viagra no prescription viagra online getting viagra uk online viagra pharmacy buy viagra pfizer how to buy viagra without a prescription
جمعه 17 فروردین 1397 08:57 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
are there generic cialis cialis preise schweiz cialis alternative wow cialis 20 cialis 5 mg buy cialis side effects dangers cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cut in half cialis prezzo al pubblico cialis 50 mg soft tab
جمعه 3 فروردین 1397 05:47 ب.ظ

Thanks! Terrific information!
side effects of cialis cialis y deporte look here cialis order on line cialis tablets australia cialis 20 mg cialis online napol free cialis cialis per paypa cialis cuantos mg hay price cialis wal mart pharmacy
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:54 ق.ظ
Hello to every one, because I am really keen of reading
this website's post to be updated daily. It carries
fastidious data.
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:14 ب.ظ
Your mode of telling the whole thing in this article is in fact pleasant, all be capable of without
difficulty understand it, Thanks a lot.
جمعه 16 تیر 1396 06:46 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your site.
You have some really great articles and I feel I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write
some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an email if interested. Kudos!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:03 ق.ظ
Thanks for every other informative site. The place else could I am getting that type
of information written in such an ideal method?
I have a challenge that I'm simply now working on, and I have been on the
glance out for such info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : پرواز
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد انتخاب موضوعات مذهبی برای این وبلاگ چگونه است؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :